Regulamin numer 1

 In Bez kategorii

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Dzień
Przyjaźni” (zwany dalej Konkursem).

Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze
REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł.,

Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu
marki Hi-Tec na platformie Facebook.

Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie
internetowej www.mstrademarks.com.pl/regulamin/dzienprzyjazni.pdf, a także w siedzibie
Organizatora wskazanej w ust.

Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce,
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu
Facebook (www.facebook.com), która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona
zgłoszenia konkursowego.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.
Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z
Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać
udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku
przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.


§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.07.2021 roku o godz. 15:00:01, a zakończy się w dniu
08.08.2021 roku o godz. 23:59:59.


§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które
polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania
Konkursu:
a) należy zaobserwować profil marki Bejo na platformie Facebook,
b) należy dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie wypowiedzi na swoim
profilu publicznym na Facebook (https://www.facebook.com/bejopoland). W komentarzu
konkursowym uczestnik powinien umieścić wypowiedź związaną z zadanym tematem
konkursu, który brzmi “Jakie zwierzaki podczas zabawy przypominają Wasze dziecko z
Przyjacielem?”

Poprzez publikację wypowiedzi dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz
akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust.
4), stając się jego Uczestnikiem.

Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne
prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).

Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu.

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie
komentarza zawierającego odpowiedź na Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod
postem dotyczącym Konkursu na Facebooku.


§ 4 NAGRODY W KONKURSIE

Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów składających się z plecków Bejo PUFFY
UNICORN https://bit.ly/3rLdWQX o wartości 59,99 PLN oraz PUFFY BLUE BEAR
https://bit.ly/3y8T4pi o wartości 59,99 PLN.

Po jednej Nagrodzie otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenia Konkursowe
zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową.

Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Uczestnikowi konkursu nagrody.

Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w
gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do
pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z
tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca
Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do
wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.


§ 5 WYBÓR LAUREATÓW

Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora, składająca się z trzech (3) osób.

Kryteriami oceny komentarzy konkursowych wykonanych w ramach realizacji Zadania
Konkursowego będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem
zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości i zachowania dobrych obyczajów.

Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 11.08.2021 r.:
a) Komisja Konkursowa wybierze pięciu (5) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają
Nagrodę (zwanych dalej Laureatami);
b) Organizator opublikuje pod zgłoszeniami, poszczególnych Laureatów na portalu
Facebook (www.facebook.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem
swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z
prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości
prywatnej na portalu Facebook

Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów
powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób
trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu,
wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób
sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób
naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie
nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich
indywidualnych wynikach w Konkursie.


§ 6 PRZEKAZANIE NAGRÓD

W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2) Laureat
będzie poproszony przez Organizatora o wysłanie na podany adres e-mail zobligowany w
terminie 3 dni przesłać Organizatorowi na podany przez Organizatora adres e-mail danych
Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. W przypadku
zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może
zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz nazwa i
adres właściwego urzędu skarbowego.

Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem.
Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie
z ust. 2 powyżej.

Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku: a) niespełnienia lub
nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w ust. 1 lub 2. b) odmowy odbioru
Nagrody przez Laureata.

W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu
przesłana i pozostaje własnością Organizatora.


§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie
pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust.
2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Dzień Przyjaźni” w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej
dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz
uzasadnienie złożenia reklamacji.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach
postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła
reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.


§ 8 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.

Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres
e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych
osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem
Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.

Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez
okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na
podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i
ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania
właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym
kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik
Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także
może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane
zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie.


§ 9 LICENCJA DO WYPOWIEDZI TEKSTOWEJ LAUREATA

Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw
własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od
otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń
terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;
b) wprowadzenie do obrotu;
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych
rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a.
powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą
wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie
w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub
telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub
przemysłowego.

Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu
Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony
w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany,
w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam
audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem
jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia
do wykonywania praw zależnych.

Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę
licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym
Zgłoszeniu Konkursowym.

Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na
czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na
rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i
nieograniczone prawa autorskie do wypowiedzi (zadania konkursowego) tekstowej oraz, że
nie jest ona obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania
wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie
umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach
określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez
osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z wypowiedzią (zadaniem
konkursowym), Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i
zaspokoić je we własnym zakresie.

Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska,
pseudonimu z portalu Instagram, miejscowości zamieszkania jako autora.
§ 10 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do
korespondencji lub podane dane są niepełne i nieaktualne.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników
w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności Uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile na Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub
aplikacji ze strony Facebook.


§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią
promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r. , poz. 27 – t.j. z późn.
zm.).

Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.

Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i
obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

Portal Facebook (www.facebook.com) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie
Uczestników.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed
przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie
Regulaminu.

Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod
adresem www.mstrademarks.com.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub
skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany
zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju.

W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie
www.sklepmartes.pl

Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt